Risicominimalisatiematerialen voor mycofenolaat-bevattende geneesmiddelen

Terug

Legal statement

Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en zien niet op de verkoop van producten. De inhoud van deze site is slechts bedoeld om de risicominimalisatie materialen voor mycofenolaat-bevattende geneesmiddelen aan te bieden aan patiënten en beroepsbeoefenaren namens alle vergunninghouders van dit type geneesmiddelen.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden.

Informatie op de site

Deze website is tot stand gekomen op verzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (“CBG”). De documenten op deze site zijn goedgekeurd door het CBG. Roche Nederland B.V. doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Roche Nederland B.V. gecontroleerd. Roche Nederland B.V. wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Privacy

Op deze website worden geen persoonsgegevens verzameld of het gedrag van gebruikers/bezoekers op enigerlei wijze gevolgd en/of vastgelegd.

Aansprakelijkheid

Roche Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie op deze website, noch zal Roche Nederland B.V. aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Roche Nederland B.V. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Roche Nederland B.V. te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Algemeen

Roche Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze site zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze site te staken.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet.

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze site komen gebruiker en Roche Nederland B.V. met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze site in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Alle geschillen tussen Roche Nederland B.V. en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.